ภาคประชาชนและเอกชนจัดงานเสวนาวิชาการพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติครั้งที่ 3 สนับสนุนตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและองค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลกเพื่อช่วยดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนา

13 ธันวาคม 2563 ที่ ตึกช้างทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : พระครูมงคลภาวนานุสิฐ กิตติสาโร พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธาเมตตธมโม ภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา มาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา และคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดงานเสวนาวิชาการพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 3 “พระพุทธศาสนา คือ หลักชัยของสังคมไทย กำลังถูกลดทอนคุณค่า คนไทยต้องตื่นรู้ไม่นิ่งดูดาย” เสวนาวิชาการเรื่อง “ประโยชน์การตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและองค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลก โดยการขับเคลื่อนจากภาครัฐและภาคประชาชน” โดยมี พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ, ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “มนุษย์พุทธไทย โชคดีกว่าชนชาติใดในโลก เพราะอะไร” และ เสวนาวิชาการเรื่อง“ประโยชน์การตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและองค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลก โดยการขับเคลื่อนจากภาครัฐและภาคประชาชน” โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฑฒโน ภาวิไล ผู้อำนวยการธรรมสถาน ม.เชียงใหม่, ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา, นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และดร.โฆษิต สุวินิจจิต อดีตประธานบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จำกัดผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์(ผู้ดำเนินการเสวนา)

, นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นการเสวนาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญโดยพระครูปลัดธีรธนัชณฤทธาเมตตธม ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดงาน ซึ่งพอท่านเชิญให้มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้เสวนาตนก็ตัดสินใจมาร่วมในทันที โดยในการมาครั้งนี้นอกจากจะมาให้กำลังใจท่านพระครูปลัดฯแล้วยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกระทรวงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เรื่องเกี่ยวกับการตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะเรื่องที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นซึ่งการเกิดขึ้นของกระทรวงฯ ตามหลักการเป็นเรื่องที่ดีเพราะมีองค์กรหนึ่งที่จะมาช่วยดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนา ซึ่งรายละเอียดต้องดูกันว่าจะมาช่วยอย่างไร ดูแลอย่างไร

สำหรับแนวทางต่อจากนี้ไปคือต้องมีกระทรวงหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา สนับสนุนทุกวัดต้องมีเงินสนับสนุนเพราะถ้าไม่มีเงินสนับสนุนวัดจะอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งกระทรวงพระพุทธศาสนาควรจะต้องมีกรมอัยการฝ่ายพระเพื่อจะช่วยพระสงฆ์ หรือ กรมเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นกระทรวงที่มีฆราวาสที่จะจัดกิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุนพระพุทธศาสนา หรือการที่จะช่วยดูแลกองทุนต่างๆ ของวัด ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้พระสงฆ์จับเงิน แต่ต้องให้พระอยู่สบาย

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ กล่าวถึงกิจกรรมของตนที่จะจัดขึ้นว่า ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 นี้ จะจัด“โครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2” จำนวน 69 รูป ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ และนอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎก 3 วัน 3 คืนระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2563 อีกด้วย