นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วมเป็นประธานพิธีประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมถวายปัจจัยเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 พระรัตนมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำคณะสงฆ์ ร่วมกับสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงราย นำโดย นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ได้จัดกิจกรรมประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย”  บริเวณพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีพุทธศาสนิกชนจากกลุ่มพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมอำเภอ สภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรเครือข่าย รวมกว่า 7,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสำรวมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV ,ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มาร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยพลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคุณเจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับพิธีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยุคโลกาภิวัตน์” โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ,นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ และศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ รวมทั้ง กิจกรรมการทอดผ้าป่าระดมทุนเพื่อดำเนินงานส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่องงดงามมากมาย

พระรัตนมุนี เปิดเผยว่า อาตมารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ ที่จังหวัดเชียงรายได้ตอบแทนและดำรงตามปณิธานของพ่อขุนเม็งราย และบูรพมหากษัตริย์ล้านนา ที่ได้ปักหลักพระพุทธศาสนาให้กับแผ่นดินล้านนา มาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเชียงรายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 รวมระยะเวลาสถาปนา 759 ปี จนมาถึงทุกวันนี้พระพุทธศาสนาเป็นรากเหง้าของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวเชียงราย กลายเป็นวิถีชีวิตทำให้ชาวล้านนาเป็นชาวล้านนา มีความสุขด้วยแบบแผนของขนบธรรมเนียม อาตมาขอขอบคุณทุกส่วนงานที่ทำให้งานประสบความสำเร็จในครั้งนี้ โดยเฉพาะการได้มาซึ่งที่ดินของพุทธมณฑลเชียงรายได้การประสานจากคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สภาฯ โดยมี ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และ ดร.ณพลเดช มณีลังกา อีกทั้งคณะทำงานที่นำโดยอาจารย์ปรีชา พัวนุกุลนท์ รวมถึงคหบดีผู้สนับสนุนเช่น บริษัททิพยประกันภัย และ โตโยต้าเชียงราย ฯลฯ มีผู้ร่วมทำบุญเป็นหลักล้านให้กับสมาพันธ์ด้วยเห็นการตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง

นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย และเป็นศาสนาซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยและคนล้านนา รวมทั้งคนในจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับความกระทบกระเทือนจากภัยคุกคามทั้งหลาย ทั้งจากภัยภายในและภัยภายนอกพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ จึงจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของพุทธบริษัทพลเมืองไทย พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย อันประกอบด้วยบุคคล คณะบุคคล องค์กรพุทธ และองค์กรเครือข่าย ได้แก่ พุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมอำเภอทุกอำเภอ สภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรพุทธอื่น ๆ ตลอดถึงองค์กรทางสังคมที่มีแนวคิดในการส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนา จึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง “สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย” ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อจะมีการผลักดันให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย ยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังมีแก่นของศาสนาคือ “ทาน ศีล ภาวนา” อีกทั้ง จะนำวิถีแห่งชาวล้านนาแต่ดั้งเดิมที่หายไปกลับมาอนุรักษ์ให้เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นเช่นเดิม อันประกอบด้วย ความสะอาดเรียบร้อยความละเอียดลออ ความอ่อนช้อย ความรักในหมู่เหล่า มีความซื่อสัตย์ และความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโส ทั้งนี้ จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก ปรัชญาแห่งองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาปลูกฝังให้ประชาชนชาวพุทธดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุกสวัสดีต่อไป

ในการนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV ,ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยพลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้น้อมถวายปัจจัยจำนวน 1 ล้าน  เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV ,ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า รู้สึกมีความปิติมากที่ได้เห็นพี่น้องลูกหลานจังหวัดเชียงรายจัดงานนี้ด้วยความศรัทธา ความรัก สมัครสมานสามัคคีของพี่น้องพุทธสานิกชนจังหวัดเชียงรายที่ออกมารวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากจะเห็นงานแบบนี้ทั่วประเทศ  ทั้งนี้ การประกาศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดเชียงรายถือเป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นหรือในสิ่งที่เป็นอยู่แล้ว แต่บางครั้งลืมไป พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในล้านนาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งทรงให้จัดสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8 ของโลก ในปีพุทธศักราช 2020 ดังนั้น เป็นสิ่งที่ลูกหลานต้องตระหนักและควรจะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *