NEWS

เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “PRIMATES AND ME” หรือ ไพรเมตส์ แอนด์ มี เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นการนำนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยว เยาวชน และผู้คนในชุมชนภายใต้พื้นที่มรดกแห่งอาเซียนได้เรียนรู้ โดยสมาคมการท่องเที่ยงเขาใหญ่หวังว่านิทรรศการนี้จะช่วยเสริมสร้างเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เบื้องลึกของมนุษย์และวานร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำชมนิทรรศการภายในงาน

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนัน ได้กล่าวถึง Climate change มีผลกระทบไม่เพียงต่อสัตว์ป่า แต่ยังรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย จึงอยากพัฒนาเขาใหญ่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยการพัฒนาคือทำอย่างไรให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุด

นิทรรศการดังกล่าวเคยถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดปี 2566 จนถึงกุมภาพันธ์ 2567 และเนื้อหาของนิทรรศการได้ครอบคลุมความรู้หลากหลายศาสตร์ ซึ่งความน่าสนใจดังกล่าว ประกอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาชะนีที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน ก็ยังได้ทำการศึกษาชีวิตสัตว์ป่าจากที่เขาใหญ่อีกด้วย

นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ทำการกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว และกล่าวเปิดกิจกรรมโดย นายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามด้วยกิจกรรมภาคเช้า ซึ่งประกอบไปด้วย Sounds Seeing: Sounds Of Earth สัมผัสเสียงจากธรรมชาติให้คุณได้ยินจนมองเห็น โดยจอห์น รัตนเวโรจน์ ประธานสมาคมเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิตอลเทคโนโลยี  ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โดยภายในงาน อาจารย์เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการชวนสนทนาเกี่ยวกับ Primates โดยให้วิทยากรแต่ละท่านกล่าวถึง Primates และพื้นที่ตามบริบทของวิทยากรแต่ละท่าน

การเสวนาหัวข้อ Primates and Me with World Heritage โดย ร.ศ. ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฎฐินี ทองดี ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และ นสพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช