NEWS

ททท. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสัญชาติไทย

2) มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

3) ไม่เป็นกรรมการ ททท. ในวันยื่นใบสมัคร เว้นแต่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

4) สามารถทำงานให้แก่ ททท. ได้เต็มเวลา

5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

7) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

12) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือ
มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ ททท. เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ ททท.

คุณสมบัติเฉพาะ

1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและด้านบริหารองค์กร หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดคำว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรม  ที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง (1) ธุรกิจนำเที่ยว (2) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว (3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว (4) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว (5) ธุรกิจการกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว (6) การดำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการดำเนินงานอื่นใดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว และรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

2) มีความรอบรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ดังนี้ (1) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งมีรายได้ของกิจการนั้นไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท และมีความรู้ประสบการณ์ในการบริหารองค์กรในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็นการดำรงตำแหน่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (2) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาครัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งทางการบริหารดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (3) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องดำรงตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่าของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น และดำรงตำแหน่งทางการบริหารดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) มีวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาดและการบริหารองค์กร

4) มีความรอบรู้และความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ การบริหารองค์กรโดยเฉพาะ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมาย

5) มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพ ทัศนคติและความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร

6) มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในเวทีสากล

การรับสมัคร

1) ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ ห้องประชุมภายในห้องสมุด การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 065 236 8012 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tourismthailand.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2)  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมีหนังสือ
มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแทน ณ ห้องประชุมภายในห้องสมุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 065 236 8012 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.) กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร (วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.) มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานอำนวยการสรรหาผู้ว่าการ โทรศัพท์ 065 236 8012 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.30 น.)

สแกนเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร