ซับคอน ไทยแลนด์ 2022 (SUBCON Thailand 2022) ที่สุดแห่งเวทีจับคู่ธุรกิจคาดเกิดการจับคู่ธุรกิจ 1,400 คู่ เงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาท

บีโอไอ จับมือพันธมิตร อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงาน “ซับคอน ไทยแลนด์ 2022” (SUBCON Thailand 2022) ที่สุดแห่งเวทีจับคู่ธุรกิจและงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม คาดเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 1,400 คู่ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ปักหมุดไทยศูนย์กลางของการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของอาเซียน

Read more

PEA สนับสนุน “โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” “บ้านไฮตาก
พัฒนาแปรรูปผลผลิต สร้างรายได้ชุมชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้าสนับสนุนโครงการ PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ ทำให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาพบสิ่งเจือปนจากกระบวนการผลิตสินค้าในการตากและอบแห้งผลิตภัณฑ์บนพื้นดิน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงจากการใช้พลังงานจากระบบจำหน่ายไฟฟ้า PEA จึงได้มีการเริ่มสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี

Read more