PA DPU จัดงานปฐมนิเทศและเสวนาทางวิชาการ “มิติแห่งการพลิกผันด้านเทคโนโลยี Web3 ต่อการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศและเสวนาทางวิชาการ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นำโดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการกล่าวเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Read more