NEWS

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


                        ในวันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการ ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยนำสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พลโท  ชิติพัทธ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                        โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท  ชิติพัทธ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน พร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์ภารกิจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน  ณ  ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้นที่ ๒)จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการให้การสงเคราะห์ด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้จัดรถกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้การดูแล ตรวจรักษาแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ จำนวน ๑๕ ราย  ณ  บริเวณลานจอดรถ องค์การฯ รวมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากฝีมือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ร้าน Poppy Memorandum ซึ่งดำเนินงานโดยสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                        และในช่วงเวลา ๑๑.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับสื่อมวลชน โดย พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้มาพบปะสื่อมวลชน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับชมการแสดง และจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งมอบของที่ระลึกแก่สื่อมวลชน  ณ  ห้องชาตินักรบ (อาคาร ๒ ชั้นที่ ๒) ทั้งนี้ กิจกรรม
ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่สื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ ด้วยดีเสมอมา

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อาทิสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี และโซเชียลมีเดีย ทำให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจและรับทราบถึงภารกิจขององค์การฯ ในด้านการดูแลให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การฯ กับสื่อมวลชนให้เพิ่มมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ อย่างต่อเนื่องตลอดไป