NEWS


ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิ่ง PQS ขายไอพีโอ 170 ล้านหุ้นขยายธุรกิจมันสำปะหลัง-ไฟฟ้า พร้อมเทรด SET ปีนี้

...นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS ด้าน “เสกสรรค์ ธโนปจัย ซีอีโอ ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ FA พร้อมเดินหน้าตามแผนเสนอขายไอพีโอ 170 ล้านหุ้น เสริมศักยภาพการขยายธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ชูจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งโรงงานที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพดี มีความสดใหม่ ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในปีนี้

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินพลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชนหรือ PQS  ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า หลังจาก PQS ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่มภายในปี 2566 

​โดย PQS มีความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง(Native Starch), แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งส่วนอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงานและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชนหรือPQS กล่าวว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง(Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53%และ 1.47% ตามลำดับ

​โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด หรือ PQS2012  ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นเดียวกับ PQS โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

​2. บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด หรือ PBE มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและกากมันสำปะหลังสดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาผ่านกระบวนการหมัก เพื่อให้เกิดก๊าซเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงภายในโรงงาน และนำก๊าซไปผลิตเพื่อจำหน่าย โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้วจ.สกลนคร

​และ 3. บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด หรือ PMS ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ที่เกิดจากการนำแป้งมันสำปะหลัง(Native Starch) มาผ่านกระบวนการเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมี โดยPMS ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงาน มีความคืบหน้า80% และอยู่ระหว่างการสั่งซื้อเครื่องจักร ซึ่งโรงงานนี้จะไม่ได้ใช้เงินจาก IPO แต่จะใช้กระแสเงินสดภายในกิจการและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและเริ่มสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2566 ซึ่งสถานที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ ต.คำป่าหลาย อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชนหรือ PQS กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินลงทุน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ

​สำหรับจุดเด่นของบริษัทฯ คือ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และมีโรงงานในจ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร ที่อยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ส่งผลให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน

​สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบ 3ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) มีรายได้รวม 1,255.70 ล้านบาท, 1,282.05 ล้านบาท และ 2,254.03 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ65.75 ล้านบาท, 82.09 ล้านบาท และ 313.82 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเห็นได้ว่าผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย

​ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท