NEWS

 ททท.จัดงาน “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก THE MAGICAL SI THEP to World Heritage” กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมเสริมแรงหนุนอุทยานประวัติศาสตร์ “ศรีเทพ” จ.เพชรบูรณ์ สู่มรดกโลก 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก THE MAGICAL SI THEP to World Heritage” อวดโฉม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยแสงสีสุดตระการตา ชวนมาร่วมเปิดความมหัศจรรย์ ย้อนกาลเวลาอันรุ่งเรืองของเมืองโบราณ ณ ดินแดนที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ผ่าน แสง สี แห่งความศรัทธา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 นี้ มุ่งกระตุ้นการเดินทางทั้งไทย และเทศ เสริมศักยภาพเพิ่มแรงหนุนดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพก้าวสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ ของประเทศไทย 

“มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก THE MAGICAL SI THEP to World Heritage” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรอบการแสดงไฮไลต์จัดขึ้น 4 รอบ/วัน ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 19.00. น./ รอบที่ 2 เวลา 19.30 น./ รอบที่ 3 เวลา 20.00 น. และรอบที่ 4 เวลา 20.30 น. ซึ่งจะเล่าขานตานานศรีเทพจากความเชื่อสู่ความศรัทธาของผู้คนในแถบลุ่มน้า ป่าสัก จนก่อเกิดเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า นาเสนอผ่านจอ LED ผสมผสานเทคนิคด้วยการใช้ระบบ Synchronize Lighting เชื่อมการแสดงจากจุดฉายภาพสู่จุดการแสดงแสงไว้ด้วยกัน ประกอบเป็นการแสดงมหัศจรรย์ แสงสี Lighting 7 จุด เปิดประวัติศาสตร์ด้วยการสัมผัสตานานผ่าน แสง สี แห่งความศรัทธา 

มหัศจรรย์จุดที่ 1 ศรีเทพ เปิดรากฐานประวัติศาสตร์ เรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอันยิ่งใหญ่ ถูกเล่าขานผ่านมุมมองความเชื่อ ความศรัทธา ย้อนอดีตนาพาสู่ห้วงเวลาความรุ่งโรจน์ของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เล่าผ่าน วีดิทัศน์บนจอ LED 

มหัศจรรย์จุดที่ 2 มหาสถูป ศาสนสถานแห่งศรัทธา หลอมรวมความศรัทธาอันแรงกล้า แหล่งกาเนิด ของศาสนาอันหลากหลายมหาสถูปแห่งลุ่มน้าป่าสักที่ยิ่ งใหญ่ สู่มรดกของมวลมนุษยชาติที่ทรงคุณค่า น่าจดจา 

มหัศจรรย์จุดที่ 3 ศาสนารุ่งโรจน์ เมืองโบราณศรีเทพ มหาสถูปยิ่งใหญ่ ดินแดนศักดิ์ สิทธิ์ โบราณ ศูนย์รวมจิตใจ นับพันปี 

มหัศจรรย์จุดที่ 4 พฤกษาแห่งแสงสี ต้นไม้น้อยใหญ่ รายล้อมรอบพื้นที่ศักดิ์ สิทธิ ์ เรืองรองสว่างไสว เปรียบดั่ งความยิ่งใหญ่ 

พลังแห่งคนรุ่นก่อนสะท้อนส่งผ่านมาในผู้คนยุคปัจจุบัน ความศรัทธาที่เปี่ยมล้นเปล่งประกายสู่ใจเรา 

มหัศจรรย์จุดที่ 5 ภาคภูมิใจมรดกไทย เมืองศรีเทพ ภาคภูมิใจมรดกไทย เมืองศรีเทพ ความรุ่งเรืองนับพันปี อันอัศจรรย์เล่าขานไม่รู้จบ งดงามดั่ งดอกบัว ตัวแทนดอกไม้แห่งความศรัทธา รู้ ตื่น เบิกบาน 

มหัศจรรย์จุดที่ 6 แสง ศิลป์ สะท้อนความศรัทธา ผู้คนหลากหลาย นาพาความเชื่อ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดศิลปะ เกิดสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่ งคั่ งความศรัทธาอันแรงกล้า หลั่ งไหลรวมกันมาก่อพลังความยิ่ งใหญ่ 

มหัศจรรย์จุดที่ 7 ศิลปะรุ่งเรือง ศิลปะรุ่งเรือง งดงามด้วยเชิงสกุลช่างศรีเทพ สะท้อนภาพความรุ่งเรือง และความเชื่อมโยงในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี การจา หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่ นอาทิ ข้าวห่อใบบัว แกงอีเหี่ยว ข้าวโปง ข้าวแดกงา ห่อหมกหน่อไม้ทอด ขนมลูกโคนโยนเข้ากอไผ่ ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุกสนาน อิ่มอร่อย และเลือกซื้อสินค้าของดีประจาท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมบรรยากาศของแสงสีแห่งความศรัทธาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy