Day: 05/26/2023

NEWS

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ Road Trip ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่ภายใต้ชื่อ คาราวาน C2 Connect plus 2023ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม

กิจกรรมปล่อยตัวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ Road Trip ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่ ภายใต้ชื่อ “คาราวาน C2 Connect Plus 2023” เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคภาคกลาง เพื่อนำเสนอเมนูประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงแนวคิด Trendy C2

Read More