NEWS

“ททท.” ผนึกพลัง “Influencer” ผุดโครงการ “TAT Skill Factory” หลักสูตรเสริมศักยภาพ ท่องเที่ยวไทยยุค New Normal

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ก้าวสู่ความปรกติใหม่ หรือ New Normal

การท่องเที่ยว ก็เช่นเดียวกันที่ต่างต้องปรับโฉมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และสอดรับกับพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และด้วยจำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ รวมถึงรายได้สะสมจากการท่องเที่ยวนั้นหดตัวลง ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างต้องหยุดกิจการ ชะลอการลงทุน เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอด และเพื่อเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนของตลาดท่องเที่ยวโลกเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย “TAT Skill Factory” ด้วยการสร้างองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวตามมาตรการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) (Up-Skill/Re-Skill) ผ่านการจัดกิจกรรมเชิงอบรม/สัมมนาตามแนวคิด New Normal ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตร Soft Skill จำนวน 13 หลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจ ปูพื้นฐานทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม บรรยายโดย Influencer มากความสามารถที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และหลักสูตร Hard Skill จำนวน 15 หลักสูตร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเชิงลึกด้านการจัดการธุรกิจ การลงทุน การตลาดดิจิทัล นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำ ไว้ในเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatskillfactory

พร้อมจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webinar จำนวน 10 ครั้ง และรูปแบบออฟไลน์ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเนื้อหาต่าง ๆ จะมีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มการเรียนรู้ระดับต้น กลุ่มการเรียนรู้ระดับกลาง และกลุ่มการเรียนรู้ระดับสูง สำหรับ Influencer มากความสามารถที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์ และความรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อาทิ เคน-นครินทร์ นวกิจไพบูลย์ คอลัมนิสต์ และบรรณาธิการบริหาร THE STANDARD, ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ดีเจประจำรายการคลับฟรายเดย์, รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ, เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรรายการ Perspective รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ

อาทิ ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อดีตคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), อรนุช เลิศสุวรรณกิจ, ปพัทธ์พล พานิชยิ่ง, จีรภัทร กลิ่นพะยอม, กวี ชูกิจเกษม, วิว–ชนัญญา เตชจักรเสมา, ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล, ดร.แก้วตา ม่วงเกษม, ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี, ผศ.ดร.สิญาธร นาคพิณ, ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา, ปอนด์ ยาคอปเซ่น, อ.สันติธร ดร.สันติธร ภูริภักดี, ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, อ.ธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์, ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมาณีรัตน, ผศ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตรน์, ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ และเต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ฯลฯ

โดย ททท. เชื่อว่าโครงการ TAT Skill Factory จะช่วยเติมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกระดับและในทุกพื้นที่แบบไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อยกระดับธุรกิจ และสร้างธุรกิจในสาขาของตนเองให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมโครงการ TAT Skill Factory หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tatskillfactory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *