NEWS

งานเทศกาลอาหารและของดีสมุทรสงคราม
2565

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “งานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2565”
วัน ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการและเกษตร จับมือภาคเอกชน จัดงาน
“เทศกาลอาหารและของดีสมุทรสงคราม ประจำปี 2565” วันที่ 17-26 มิถุนายน 2565
ณ พื้นที่บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมการ
แสดงและจำหน่ายสินค้า เทศกาลอาหารและของดีสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 กล่าวว่า

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารสินค้าเกษตร/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMES มีสินค้าผลไม้ที่เป็นที่นิยมและได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
(G) ที่มีความโดดเด่นคือ ส้มโอขาวใหญ่ และลิ้นจี่ค่อม ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด นอกจากนี้ยังมี
มะพร้าวที่สามารถแปรรูปจำหน่ายเป็นมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ำหอม น้ำตาลมะพร้าว สร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกรในจังหวัด รวมไปถึงอาหารต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลัษณ์ของอาหารและสินค้าของจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สนอง
ต่อ นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และสร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศ จากภายใน เสริมสร้างการเข้าถึงตลาด ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน เกษตรกร ผู้ประกอบการยังได้ประสบการณ์ทางด้านการตลาดเพื่อนำมาพัฒนา
ปรับปรุงให้ตรงต่อความต้องการ ของตลาด วางแผนตลาด นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าของจังหวัด
สร้างรายได้ให้เกษตรกรและ ผู้ประกอบการในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

ในการจัดงาน เทศกาลอาหารและของดีสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 17-26 มิถุนายน 2565 ณ พื้นที่บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

โดยมีร้านค้าเข้า
ร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 60 ร้านค้าหลากหลายรายการ ไม่ว่าจะ
เป็น ปลาทูซาเตี้ยะ ปลาทูนึ่ง ปลาทูก้างนิ่ม สลิดแดดเดียว แกงไตปลาทู เบอร์เกอร์ปลาทู อาหารทะเลแปรรูป
ขนมโบราณสูตรน้ำตาลมะพร้าว สินค้าจากน้ำตาลมะพร้าว รวมถึงอาหารหวาน ขนมตาลกะทิสด ขนมใสใส้
ขนมไทยหายาก ขนมจ่ามงกุฎ ขนมไทยโบราณรัฐกาลที่ 2 และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย อาทิ สินค้านาทีทองนาทีถูกทุกวัน