NEWS

กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายสดุดี 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 

รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ทรงดารงตาแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย วันที่ 12 สิงหาคม 2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 66 ปี ใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการประกอบพระราช กรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทย ทาให้กิจการของสภากาชาดไทยมีความก้าวหน้ายั่งยืนเป็นหน่วยงานที่ดาเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรมและหลักการกาชาดสากล เพื่อความผาสุข ความเจริญของประชาชนและประเทศไทยตราบจนปัจจุบัน ด้วยความสนพระราชหฤทัย สนับสนุนงานด้านบริการโลหิตมาตั้งแต่ต้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกาหนด นับเป็นแรงจูงใจ และเป็นความปีติภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ทาให้สภากาชาดไทยมีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดมา 

ในการนี้ ทรงมีพระราชดารัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิต ในพิธีเปิดงาน “ดุจสายทิพย์ธารา” เพื่อผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2536 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ความว่า “การบริจาคโลหิตของท่าน คือ ทานอันบริสุทธิ์ ด้วยท่านพร้อมที่จะให้โดยไม่คานึงว่าผู้รับจะเป็นใคร และให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากท่านจะเสียสละโลหิตในกาย และเสียสละเวลาในการประกอบงานแล้ว หลายท่านยังต้องอุตสาหะเดินทางไปยังหน่วยรับบริจาคโลหิตต่างๆ ด้วยความยากลาบาก เพื่อจะได้บาเพ็ญทานอันบริสุทธิ์นี้ ด้วยศรัทธาที่แรงกล้ายิ่ง” 

ตามที่รัฐบาลเห็นควรให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมชวนเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพร ชัยมงคล ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจาที่ 7 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ