NEWS

เปิดตัวเว็บไซต์ Gastro Tour Thai กินและเที่ยวที่เดียวจบ

สกสว. บพข. จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดตัวเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai” กินและเที่ยว ที่เดียวจบ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารใน 7 พื้นที่ของประเทศไทย (GIS) จากผลงานวิจัย 7 มหาวิทยาลัย นำสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมการขับเคลื่อนการนำผลงานไปใช้จริงร่วมกับหน่วยงานขับเคลื่อนและผลักดันของกลุ่มงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.” ภายใต้ “โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai : กินและเที่ยว ที่เดียวจบ” โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งมั่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสู่ผู้ใช้งานที่มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภายใต้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแผนที่ทางวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เพื่อนำสู่เป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้ยั่งยืนต่อไป

นางสาวสุณีย์ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ที่เน้นในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ 17 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคุลม และยั่งยืน อันเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะร่วมกันบูรณาการ การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการต่อยอดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบองค์รวมตามแนวคิด BCG Model ที่จะเป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อย่างทั่วถึง สามารถกระจายโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บพข. และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ร่วมมือกันจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารใน 7 พื้นที่ลุ่มน้ำ ครอบคลุม 12 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) พัทลุง สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก บพข. โดยนักวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนำข้อมูลมาบันทึกไว้ในรูปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographical Information System)เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ชุมชนร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง พร้อมระบุพิกัดเพื่อให้สามารถใช้ระบบในการนำทางนักท่องเที่ยวไปยังที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจเชื่อมกับ Google Map ได้ นอกจากนั้น ยังได้ทำ Web Application ผ่านเว็บไซต์ Gastrotourthai.net ที่สามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และมือถือ ที่มีแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) เพื่อจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารใน 7 ลุ่มน้ำ 12 จังหวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตามรอยหรือออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้วยตนเองโดยนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษในอนาคตสามารถขยายผลและต่อยอดการใช้แพลตฟอร์มในการนำเข้าข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่อื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย กล่าวอีกว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารร่วมกับ เชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ เจ้าของร้านอาหาร Sai and Lakeview และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเชฟประเทศไทย ในการต่อยอดอาหารถิ่นเป็นอาหารฟิวชั่น ร่วมกับผู้ประกอบการ ‘ร้านบ้านสกุลทอง อาหารสยาม – โปรตุเกส กุฎีจีน จากกรุงเทพมหานคร’ เมนูอาหารที่นำมาจัดแสดง  ได้แก่ ม้าฮ่อ ห่อหมกดอกบัวหลวง พริกขิงตามเสด็จ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย กับเมนูข้าวโหล่งมะเดื่อมหามงคล ปลาจุ่มบ้านเดื่อมหามงคล ลาบปลา ‘ร้าน Honey Rose Herb Garden & Art จังหวัดสุราษฎร์ธานี’ กับเมนูเมี่ยงไมตรี ขนมไข่ปลาทอดน้ำมันมะพร้าว โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ สามารถตามรอยไปลิ้มชิมรสอาหารเหล่านี้ โดยค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ “Gastro Tour Thai : กินและเที่ยว ที่เดียวจบ”

 นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ “บพข. กับ บทบาทและภารกิจในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม” และการเสวนาในหัวข้อ “มุมมอง แนวทาง และนโยบาย
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)นางฐนิวรรณ กุลมงคล ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เชฟจากัวร์ นายธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ เจ้าของร้านอาหาร Sai and Lakeview และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเชฟประเทศไทย และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร