NEWS

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทำขาเทียมและเครื่องช่วยเหลือคนพิการขาขาด

วันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขานุการมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการทำขาเทียม
และเครื่องช่วยเหลือคนพิการขาขาด โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

สำหรับการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
คนพิการให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งช่วยให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว และดำเนินกิจวัตรประจำวันโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น และสามารถดำรงชีพได้เช่นเดียวกับคนปกติ  
อีกทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของกำลังพลด้านงานกายอุปกรณ์  
ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่พิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น