NEWSUncategorized

ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  • งดรับผู้ป่วยใหม่ – ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • งดการผ่าตัด หัตถการ – ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน
  • งานทันตกรรม – ให้บริการเฉพาะภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมเท่านั้น
  • ลดจำนวนคนไข้รับ – บริการกายภาพบำบัด
  • ปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกแพทย์ทางเลือก, คลินิกนอกเวลาราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ผู้ป่วยรับยาเดิมต่อเนื่อง – ติดต่อแพทย์ให้ญาติรับยาแทนได้
  • งดเยี่ยมผู้ป่วย – ขอให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Video Call และจำกัดผู้เฝ้าไข้ได้เพียง 1 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 – วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-644-9400