NEWS

กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”

นายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย “งานประเพณีบุญผะเหวด” เป็นงานบุญเดือน ๔ หนึ่งใน          ฮีต ๑๒ ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ                 ท่านสุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี  

“แห่ข้าวพันก้อน” เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญผะเหวด ที่ประกอบด้วยพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้รับอานิสงส์สูง ไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังเทศน์ ๑,๐๐๐ พระคาถา เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ภายในวันเดียว ที่มีความเชื่อว่ามีอานิสงส์ดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ การอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาประดิษฐานในบริเวณมณฑลพิธี เพื่อช่วยปกปักรักษาพิธีการ      ให้ราบรื่น และการถวายข้าว ๑,๐๐๐ ก้อน เพื่อบูชา “๑,๐๐๐ พระคาถา” ซึ่งจะจัดพิธีการแห่ข้าวพันก้อนขึ้นใน        วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ มณฑลพิธี กลางบึงพลาญชัย นอกจากนี้ยังมีการ       แห่ต้นเงินหรือต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนเพื่อนำไปถวายทาน อันเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องการทำบุญ ให้ทานในพระพุทธศาสนาได้อย่างดี

                จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ประเพณีวีถีอีสาน … มากินข้าวปุ้น (ขนมจีน) เอาบุญผะเหวด  ฟังเทศน์มหาชาติในงาน  “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”  ประจำปี  ๒๕๖๕  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ ทุกวัน ในเวลาราชการ         และติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพจ : ททท.สำนักงานขอนแก่น