NEWSUncategorized

“ตู้ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “ผ่านศึกปันสุข รวมใจสู้ภัยโรค COVID – 19”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)             ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมไทยต้องประสบปัญหาทางด้านสาธารณสุข    ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงกิจการภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดกิจกรรม ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนจำนวนมาก ทำให้เกิดการขาดรายได้หรือตกงาน การดำเนินชีวิตยากลำบากมากยิ่งขึ้น         เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา        ความเดือนร้อน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงได้จัดตั้งโครงการ “ตู้ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “ผ่านศึกปันสุข รวมใจสู้ภัยโรค COVID – 19” โดยจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ตู้ปันสุขเพื่อเป็นการแบ่งปันและ       บรรเทาความเดือนร้อน ตลอดจนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ทั้งนี้ องค์การฯ ได้จัดจุดบริการ “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่การสงเคราะห์ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค