NEWS

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2565 หัวข้อ NURSING IN THE DIGITAL EDGE

ท่ามกลางสังคมในยุคของการเปลี่ยนแปลงของประชากร การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ตลอดจนสถานการณ์ของโรคระบาด covid19 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไร ทำให้ทุกองค์กร ทุกวิชาชีพ ต่างต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เพื่อความมั่นคง และเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เกิด  Digital transformation ทั้งด้านการบริหาร การบริการ การศึกษา และการสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ที่มีความสำคัญและท้าทายสำหรับพยาบาลในปัจจุบันและอนาคต  จึงได้จัดประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2565 หัวข้อ NURSING IN THE DIGITAL EDGE  ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ ทักษะการดูแลผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการการพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายและการอภิปราย โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ สถาบันต่าง ๆ ผ่านระบบ Hybrid Meeting โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ จำนวน 554 คน เป็นพยาบาลที่ประชุม on site จำนวน 433 คน และแบบ on line จำนวน 121 คน ในระยะเวลาการประชุมทั้ง 2 วัน ผู้เข้าประชุมได้รับองค์ความรู้อย่างมากมายทั้ง หัวข้อ Digital transformation ทั้ในระดับ Healthcare system and nursing service , PDPA for healthcare , Metaverse hospital sharing ,Digital in continuing professional development and lifelong learner  ทั้งหมดนี้จะส่งเสริมให้พยาบาลมีองค์ความรู้ด้าน High Technology แต่ศาสตร์ทางการพยาบาลที่ทุกคนไม่ควรลืมและละทิ้งโดยเด็ดขาดคือ High Touch จึงนำมาเป็นหัวข้อสุดท้ายในการประชุมวิการพยาบาลครั้งนี้ ถึงแม้การประชุมจะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม แต่จากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม จะเป็นแรงผลักดันให้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะไม่สิ้นสุดในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่เป็นต้นแบบ และยินดีที่จะนำเสนอ แบ่งปันองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่พยาบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สมกับคำว่า นักรบชุดขาว ที่ปวารณาตัวจะต่อสู้และผ่าฟันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆ สามารถนำศาสตร์และศิลป์ทั้งด้าน High Touch และ High Technology มาให้การพยาบาล เพื่อให้ประชาชนทุกคน มี สุขภาวะที่ดี อย่างยั่งยืนตลอดไป