NEWS

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตา เส้นทางจังหวัดนครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับทัวร์คุณชายดอทคอม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริม  การท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตา เส้นทางจังหวัดนครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี โดยมีลักษณะเป็นการจัดรายการ    นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นสมาชิกจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวจิตอาสาที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้พิการทางสายตา  ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนำเที่ยวดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับรู้ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละจังหวัด รวมทั้งค้นหาความสุข/ประสบการณ์ที่ได้รับจาก  การท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้ ททท. ยังมุ่งหวังที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การลดขยะภายในองค์กร, การผลิตสิ่งของที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การทำกิจกรรมลดโลกร้อน, ตลอดจนการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มพิเศษและในอนาคต ททท. ก็จะผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 และมีนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางมากกว่า 60 คน โดยเริ่มต้นที่ ททท. สำนักงานใหญ่ จากนั้นจะเป็นการเดินทางสู่พุทธมณฑลเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พร้อมนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ก่อนเคลื่อนตัวสู่โครงการพระราชดำริ  เขาชะงุ้มซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมที่เกิดจากพระราชดำริอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากนั้นนำกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสัมผัสบรรยากาศชายทะเลอันงดงาม ณ หาดเจ้าสำราญ อันเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมาช้านานพร้อมรับประทานอาหารทะเลสดๆ ส่วนวันรุ่งขึ้นจะเปิดโอกาสให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนริมทะเลอย่างเต็มที่ก่อนเข้าชมพระราชวังบ้านปืนอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นคณะจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นโดยสวัสดิภาพ

         ททท. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในการรับทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด รวมทั้งได้รับประสบการณ์อันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสุขใจให้แก่อาสาสมัครที่เดินทางเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและเป็นเพื่อนท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับกลุ่มอื่นๆ ที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย