NEWS

ททท. พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14”
เพิ่มประเภทรางวัล
Low Carbon & Sustainability มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เช้านี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 เพิ่มรางวัล Low Carbon & Sustainability มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  พร้อมกันนี้ นายอภิชัย  ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท.

        นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเครื่องมือสำคัญในการแสดงถึงคุณค่า ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 โดยจะขยายประเภทของการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการจากเดิม 3 ประเภท ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation)  และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) เพิ่มเติมอีก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes) และประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) ซึ่งโครงการ TTA ถือเป็นหัวใจสำคัญในการผนึกกำลังพันธมิตรสร้างมาตรฐานความปลอดภัย Safety & Sustainability ตามนโยบาย “การท่องเที่ยวสีขาว” เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs   มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น High Value และ Sustainable Tourism อย่างแท้จริง

         รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 แต่ละสาขา ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Award)  รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Award)  เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate) และรางวัล Hall of Fame ซึ่งมอบให้แก่ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 3 ครั้งติดต่อกัน เพื่อเป็นเกียรติและสะท้อนถึงความใส่ใจในการยกระดับและรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ซึ่งการพิจารณาตัดสินรางวัลตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 3 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 1. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ภายใต้กระบวนการจัดการที่คำนึงถึงวัฒนธรรม สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยมีกลไกสำคัญ คือ โมเดลเศรษฐกิจยั่งยืนแบบใหม่ BCG Model  ผสานกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการบริหารจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon & Sustainability management)   2. ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety & Health Administration) และ 3. ความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว (Customers Interest)

         ผลงานของผู้ประกอบการที่ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว และได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด Trade Show/Road Show/Consumer Fair ของ ททท. และพันธมิตร โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มตลาด ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ของ ททท. ได้แก่ เพจ Amazing Thailand และเพจ Thailand Tourism Awards อนุสาร อสท. และพันธมิตรสื่อมวลชนในเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Seminar/Workshop อาทิเช่น Online Digital Marketing Workshop และงานสัมมนาเจ้าบ้านที่ดี 2566 เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยวให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

           ททท. จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtourismawards.com ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 และประกาศผลรางวัลในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 2023) ในวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) วันที่ 27 กันยายน 2566 โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ และเกณฑ์การตัดสินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครได้ที่  https://tourismawards.tourismthailand.com , www.facebook.com/ThailandTourismAwardsNew  หรือ Line Official Account : @tourismawards