NEWS

บี.กริม ร่วมส่งมอบคุณค่าแก่สังคม ผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้าน STEM แก่นักเรียนกว่า 160,850 คน พร้อมตั้งเป้าสู่ 400,000 คนในปี 2573

บี.กริม หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นในทุกแห่งที่มีการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเติบโตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 1. การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนจากพลังงานสะอาด เพื่อเศรษฐกิจสีเขียว 2. ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 3. คงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า มิติในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม นับเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญสูงสุดของ บี.กริม ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน สิ่งหนึ่งที่เล็งเห็นคือ ปัจจุบันบุคลากรที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEM) ยังคงมีอยู่จำกัด ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่ง ในทักษะที่จำเป็นต่อ การเติบโตของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นทักษะที่สำคัญใน การขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ดังนั้น นอกจากการพัฒนาสังคม และส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนแล้วเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อร่วมกันส่งเสริม เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง

“เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวางรากฐานทักษะการเรียนรู้ด้าน STEM โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 400,000 คน ภายในปี 2573 ผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว
ในปี 2565 บี.กริม ได้ส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนกว่า 15,249 คน โดยผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 15,099 คน และโครงการ B.Grimm BIP School Camp กว่า150 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 160,850 คน
โดยในพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่าย บี.กริม มีผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ที่เข้ารับในประกาศนียบัตร 8 แห่ง รวมถึงมีโรงเรียน ในเครือข่าย บี.กริม ที่เข้ารับตราพระราชทาน 72 แห่ง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


ปัจจุบันโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 12 โดยในปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 29,144 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 255 แห่ง และระดับประถมศึกษามีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 3,981 โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 197 แห่ง โดยมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในระบบกว่า 50,000 คน
ทั้งนี้ บี.กริม เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาการทักษะด้าน STEM ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ โครงการB.Grimm BIP School Camp รวมถึงระดับอุดมศึกษา โดยผ่านโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี โครงการ Harbour.Space และโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ