NEWS

ททท. ร่วมกับ กรมอนามัย เยี่ยมชมมาตรการสาธารณสุขและการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของ ท่าอากาศยานดอนเมือง และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย

วันนี้ (14 มกราคม 2564) คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย          ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข               นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันตรวจมาตรการสาธารณสุขและการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมทั้งตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ  โดยมีนาวาอากาศโทรณกร เฉลิมแสนยากร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้เยี่ยมชม          การให้บริการส่วนต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สำคัญ จึงคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผู้โดยสารสายการบิน และผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องมุ่งเน้นให้มีมาตรการสาธารณสุขที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่ มีการทำความสะอาดพื้นที่และส่วนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดเวลา และเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ         รักษาความสะอาด เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ในโอกาสนี้ยังได้ตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ประเภทยานพาหนะ หมายเลข D0462 ให้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐาน SHA โดยมีกัปตันดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน สายกการบินแอร์เอเชีย เป็นผู้รับมอบ         ทั้งนี้ การตรวจประเมินมีสองแนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA และลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 

                 โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นการบูรณาการร่วมกันของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ภายใต้การบริหารความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ททท. ยังคงประชาสัมพันธ์โครงการ SHA เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งด้วยวิถีปกติใหม่ (New Normal)

    มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA กว่า 8,000 รายทั่วประเทศ

              ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *