NEWSUncategorized

Grand Opening Uni Learning Centerศูนย์การเรียนรู้ สู่การสร้างธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ Uni learning Center อย่างเป็นทางการ โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานและต้อนรับ ทางมหาวิทยาลัยฯมีความคิดริเริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ Uni learning Center เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้กับนักศึกษาและยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ องค์ความรู้ เสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพ ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในทุกๆหลักสูตรที่ทาง Uni learning Center ได้จัดขึ้นนั้นทางผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้จริง 

 รวมทั้งผู้ที่เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรของทาง Uni learning Center จะได้รับประกาศณียบัตรจากทาง Uni learning Center เพื่อรับรองว่าได้ผ่านหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพอย่างแท้จริง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อสาธารณชน เเละในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนประเทศ สร้างรายได้ ทั้งก่อประโยชน์โดยรวมทั้งภาคสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประเทศของเราให้ยั่งยืนต่อไป 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *