ATTRACTIONSNEWSUncategorized

สำนักงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด”

นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้
เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามประเพณีของจังหวัดตาก 9 อำเภอ” เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้คอนเซ็ปต์‘Tak Me
More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด’ (ครั้งที่ 1) ณ บริเวณ
อาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP หนองน้ำมณีบรรพต (กาดน้ำ
เกาะลอย) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เวลา 17.00 น.
โดยโครงการฯ จะดำเนินการจัดงานทั้งหมด 9 ครั้ง ในพื้นที่
9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก, อำเภอสามเงา, อำเภออุ้ม
ผาง, อำเภอวังเจ้า, อำเภอแม่สอด, อำเภอบ้านตาก, อำเภอ
พบพระ, อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง