NEWSUncategorized

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานสานสัมพันธ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย – จีน – เวียดนาม “ตรุษไทสกล”ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว งานสานสัมพันธ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีไทย – จีน – เวียดนาม จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนจังหวัดสกลนคร  ซึ่งจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม และคนสกลนครหรือไทสกล อาศัยอยู่รวมกันหลายชาติพันธุ์ จึงมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม แต่ความหลากหลายเหล่านี้กลายเป็นความพิเศษของสกลนคร คือ สามารถหล่อหลอมวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างกลมกลืนและลงตัว จึงเป็นที่มาของการจัดงานตรุษจีนของสกลนครใน ปีนี้  ซึ่งเป็นงานที่สานสัมพันธ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย – จีน – เวียดนาม เรียกว่า “ตรุษไทสกล” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ลานคนเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย ถนนอาหารสายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ ๓ ชาติพันธุ์ ไทย จีน เวียดนาม ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ ๓ ชาติพันธุ์ โดยในปีนี้มีความพิเศษ ที่ได้มีการดึงอัตลักษณ์ของไทสกลมานำเสนอ โดยปกติที่ผ่านมาการจัดงานตรุษไทสกล จะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟจีนและโคมไฟเวียดนาม แต่ในปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ได้นำเสนอให้มีโคมไฟไทสกล เพื่อสื่อให้เห็นโคมไฟ 3 ชาติ โดยโคมไฟไทสกล คือ โคมคราม  ซึ่งเป็นโคมไฟที่ทำจากผ้าย้อมคราม สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดสกลนครเป็นดินแดนแห่งผ้าคราม โดยสภาหัตถกรรมโลกได้รับรองให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ  (World Craft City for Natural Indigo)

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานสานสัมพันธ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย – จีน – เวียดนาม หรือ “ตรุษไทสกล” มาสัมผัสกับเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองสกลนคร ถ่ายภาพกับโคมไฟ 3 ชาติ โคมจีน โคมเวียดนาม และโคมครามไทสกล อีกทั้งยังได้มาสัมผัสกับ เมืองแห่ง อาร์ต คราฟท์ คราม ที่สกลนคร