NEWS

ขอเชิญเที่ยวงาน”เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565″ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565” ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง         

          นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่าจังหวัดอ่างทองได้อนุมัติโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดงานฯ เป็นความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัดอ่างทอง และวัดขุนอินทประมูล โดยร่วมกันจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง อย่างต่อเนื่อง         ครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 9 ซึ่งเมื่อปี 2563 และปี 2564 ได้งดการจัดงานฯ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส      โคโรนา 2019 (โควิด -19) เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดและให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ขึ้นในปีนี้

          จากผลการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง เมื่อปี 2562 ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี มีเงินทุนหมุนเวียนจาก      การจัดงานทั้งสิ้น 20,067,672 บาท ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดอ่างทองมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดอ่างทอง สินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัด แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองว่าเป็น “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” รวมทั้ง การจำหน่ายสินค้าทำให้เกิดการกระจายรายได้   สู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

         ในปีนี้ รูปแบบการจัดงานประกอบด้วย จัดสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม นิทรรศการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ และตำบล   สีบัวทอง การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร จำหน่ายสินค้าปลอดภัย ตลาดต้นไม้ และจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี จังหวัดอ่างทอง และสินค้าอื่น รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ภายในงาน ผู้เที่ยวชมงานจะได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ซึ่งเมื่อวันที่     31 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินต้น ณ วัดขุนอินทประมูล พร้อมทรงปลูกต้นโพธิ์และต้นไทรบริเวณหน้าองค์พระนอน  วัดขุนอินทประมูล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยจังหวัดอ่างทอง อย่างหาที่สุดมิได้

          ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดอ่างทอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง กำหนด โดยวางมาตรการป้องกัน ทั้งในส่วนของ ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการ และผู้มาเที่ยวชมงานอย่างเข้มงวด สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดำเนินการแถลงต่อไป