NEWS

 ททท.  จัดกิจกรรม “รักษ์ดำเนิน” โครงการราชบุรี…เมืองนี้ไม่เหมือนใคร ร่วมเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ททท. สำนักงานราชบุรี และ กองบริหารความยั่งยืน
จัดกิจกรรม
CSR เก็บขยะคลองดำเนินสะดวก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รักษ์ดำเนิน” โครงการราชบุรี…เมืองนี้
ไม่เหมือนใคร โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานฯ พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืน และนางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนเส้นทางต้นแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนินสะดวก” ทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืน ททท. กล่าวว่า ตามทิศทางส่งเสริมการตลาดของ ททท. ประจำปี 2566 มุ่งเดินหน้าพลิกฟื้นและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกมิติ
มุ่งสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์กร ททท. พ.ศ.2566 – 2570 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ซึ่ง ททท. ให้ความสำคัญกับการ Shape Supply ผ่านการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Tourism Ecosystem) พัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวคุณภาพ
ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19 ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ในการนี้ ททท. สำนักงานราชบุรี และกองบริหารความยั่งยืน ได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม CSR “รักษ์ดำเนิน” โครงการราชบุรี…เมืองนี้ไม่เหมือนใคร ภายใต้แคมเปญ “ลดโลกเลอะ” ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณคลองดำเนินสะดวก และตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก อำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในการขับเคลื่อนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและประทับใจ (Meaningful Travel) แก่นักท่องเที่ยวคุณภาพ ตามแคมเปญสื่อสาร
ตลาดในประเทศ “เที่ยวเมืองไทย amazing ยิ่งกว่าเดิม”

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าว ททท. ยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ลดโลกเลอะ x Greenery” กับภารกิจ “น้ำดื่มอนาคตเพื่อโลกใหม่แห่งความยั่งยืน” ภายใต้แคมเปญ “ลดโลกเลอะ” โดยจะมีการให้บริการน้ำดื่ม Greenery รูปแบบกระป๋องอะลูมิเนียม ซึ่ง Greenery Water ชูจุดเด่นด้านความยั่งยืนของรูปแบบภาชนะที่สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 100% ลดคาร์บอนฟุตพรินท์ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 3.71 กิโลกรัม และประหยัดพลังงานในการนำมาผลิตใหม่ถึง 95% เพื่อสร้างกระแสการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว และให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร นำไปสู่การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมภาพลักษณ์และเป้าหมาย
ในการรณรงค์ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อหมุดหมายก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน