NEWS

CIBA DPU ผนึก BYD ปั้นคนเก่ง New Gen
สร้างนักลงทุน นักการเงินรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสัจจา 1 เกตุทัต ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน) นางสาวปทิตตา มิลินทจินดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์) เป็นผู้ลงนาม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ผสานความร่วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “BYD”) จัดโครงการ Beyond Wealth Arena เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาในด้านการเงิน การลงทุน อันเป็นการตอบแทนสังคมทางหนึ่ง โดยจะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ BYD ใช้งานจริงมาให้นักศึกษาของ DPU ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดอาชีพด้านการลงทุนหรือดูแลพอร์ตลงทุนต่อไปในอนาคตได้ และจัดตั้ง BYD Academy ที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนและ พัฒนาทักษะการลงทุนให้นักศึกษาที่สนใจด้านการลงทุนในหุ้น โดยจะมีการจัดการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ใช้โปรแกรมทดลองซื้อขายหุ้นแบบจำลองผ่านระบบซื้อขายหุ้นตัวใหม่ล่าสุด Beyond Intelligence Trading (MT5) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยนักลงทุนวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วย Robot และการค้นหาหลักทรัพย์ทั้งตลาดแบบ Real time เสมือนกับมีนักวิเคราะห์หลายรายที่คอยช่วยให้คำปรึกษาและหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุนได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว