NEWS

DPU Wellness Showcase 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและชื่นชอบในด้านสุขภาพและความงาม เข้าร่วมงาน “DPU Wellness Showcase” โดย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้  การสร้างสรรค์งานวิจัยด้าน Wellness 12 ด้าน อาทิเช่น Anti-aging & NCDs, Skin, Food & Nutrition, Supplement เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบกับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “องค์รวมของ Wellness” โดย ผศ.นพ.ดร.พัฒนา เต็งอำนวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ     “ทิศทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ” โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  และ“Wellness จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ สำหรับระบบสาธารณะสุข” โดย ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการพัฒนา และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และวิชาเวชศาสตร์ความงาม ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารเฉลิมพระเกียตริ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์(ชั้น 6)

อีกทั้ง ภายในงานยังมีการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้าน Wellness มากกว่า 20 สถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย Biomed Technology Holdings Limited จากประเทศฮ่องกง เป็นต้น

นอกจากนี้ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการได้จับมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดศูนย์ DPU Wellness Center ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือกที่ครบวงจรแห่งแรกในมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/event/70