NEWS

ททท. จัดกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบ 63 ปี นำเสนอประสบการณ์ทรงคุณค่า 63
ปี ททท. พร้อมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เร่งขับเคลื่อนอนาคตการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Tourism

วันนี้ (15 มีนาคม 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาททท.ครบ 63 ปี ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่
โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อนำเสนอประสบการณ์ทรงคุณค่า 63 ปี ททท.
และกิจกรรมเสริมทักษะความรู้บุคลากร ททท. ตลอดจน “TAT Tech Week”
เพื่อเตรียมองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก
ารท่องเที่ยวสมัยใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ Future of Tourism : Digital as a game changer ระหว่างวันที่
13 – 24 มีนาคม 2566


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรครบ 63 ปี
ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 นี้ ททท.
ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) และเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล
เปลี่ยนสู่ปฐมบทมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยด้วยการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืน (Sustainable
Tourism) และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพของตลาด พร้อมก้าวสู่ Digital Tourism โดย
ททท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ
ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อให้พร้อมรองรับการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
และเดินหน้าเคียงข้างภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบ 63 ปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566
โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ททท. กำหนดจัดกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสิริมงคล
เฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร ครบ 63 ปี พร้อมเชิญหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมฯ
และในช่วงบ่ายจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร ทั้งนี้ ททท.
ยังได้เชิญชวนหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริจาคเงินสบทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบา
ลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวนรวมทั้งสิ้น 236,599 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการย้อนวันวานภายใต้ชื่อ
“ประสบการณ์ทรงคุณค่า 63 ปี ททท.”
เล่าเรื่องราวผลงานขององค์กรบนเส้นทางส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอด 63 ปีที่ผ่านมา
และเชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิของ ททท. ร่วมพูดคุยเสวนาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในองค์กรในวันที่ 14
มีนาคม 2566 การจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้บุคลากร ททท. เรื่อง “ททท. หัวใจคือความยั่งยืน” นำเสนอแนวคิด
SDG -Sustainable Development Global ของสหประชาชาติ ที่นำมามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวของไทย
แปลงโฉมเป็น STG- Sustainable Tourism Goal
นำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ
ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกิจกรรม อสท. on stage ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Tourism ททท. ยังได้กำหนดจัดกิจกรรม “TAT Tech
Week” โดยด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ภายใต้คอนเซปต์ Future of Tourism :
Digital as a game changer จากเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล
องค์ความรู้และนวัตกรรมและวัฒนธรรมดิจิทัลจากการปฏิวัติข้อมูล (Data Revolution) เพื่อให้บุคลากร ททท.
สามารถนำมาเป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
โดยจัดกิจกรรม Showcase ด้านเทคโนโลยี จากหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ Bitkub, MetaversrXR, Tiktok
รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุ่ม Travel Tech (Startup)
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และ Show case
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยวันที่
20 มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาในหัวข้อ Digital as a game changer โดยนายนิธี สีแพร
รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. พร้อมด้วยผู้แทนจาก Chiangmai Crypto Connext , Thailand
Connect, Altotech และการเสวนาในหัวข้อ CHAT GPT : AI chatbot
สุดล้ำตอบคำถามได้ครอบจักรวาลจริงหรือไม่?, วันที่ 21 มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาเรื่อง Amazing

กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์หมายเลข 0 2250 5500 โทรสารหมายเลข 0 2250 5681 E-mail : prdiv5@tat.or.th
Thailand, Amazing Bitkub Metaverse, วันที่ 22 มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาเรื่อง
“แฟลตฟอร์มกลางและการนำข้อมูลมาวิเคราะห์” และวันที่ 23 มีนาคม 2566 พบกับการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยี
metaverse จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร?” โดย Metaverse XR รวมทั้งกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ Content
creator : Season 2