NEWS

สส. ยก รร.วัดสวนแตง จ.สุพรรณบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการ-ใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล

วันนี้ (23 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล ภายใต้ “โครงการนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ โรงเรียนวัดสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นต้นแบบและขยายผลนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับจังหวัด มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะสู่ความยั่งยืน

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับสถานศึกษาและชุมชน โดยดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ ส่งเสริมการจัดการขยะและนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเกิดต้นแบบและขยายผลนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับจังหวัด เพราะในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1.14 กิโลกรัม หรือประมาณ 24.98 ล้านตันต่อปี เป็นขยะรีไซเคิล ประมาณ 3.89 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล จึงมีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศเป็นอย่างมาก

โรงเรียนวัดสวนแตง อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เมื่อปี 2564 และในปี 2565 ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะให้มีกระบวนการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม โรงเรียน 5.0 Together ถือเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการและการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และการนำขยะในโรงเรียนกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการและการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล เพื่อขยายองค์ความรู้ กระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลในระดับโรงเรียนให้แก่สถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปต่อยอดต่อไป

พิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 179 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียน
วัดสวนแตง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ภายในงานมีการมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ชุดนิทรรศการและสื่อสนับสนุนการจัดการขยะในสถานศึกษา เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ฯ เยี่ยมชมฐานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบฯ มีฐาน Zero Camp ฐานจากดินสู่ดาว ฐานน้ำหมักรักษ์โลก ฐาน Circular Garden และฐาน D.I.Y สไตล์สวนแตง เป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะต้นทางสู่ปลายทาง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขยายผลสู่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง นายจักรชัย กล่าวทิ้งท้าย