NEWS

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร

เช้าวันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยนำสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายธีระยุทธ  ศิริคำ เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นหัวหน้าคณะนำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม 

                        ทั้งนี้ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร โดยมีคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การฯ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงองค์การฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี           จากนั้นได้พบปะสื่อมวลชนและถ่ายภาพร่วมกัน บริเวณด้านหน้าป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมรับชมวีดิทัศน์
การดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นิคมฯ บางไทร  ณ  อาคารบัวขาว

                        หลังจากนั้น คณะสื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามฐานต่าง ๆ อาทิ แปลงสาธิตการปลูกผัก, โรงเรือนพลาสติกปลูกพืชคุณภาพ (เมล่อน), โรงเรือนเพาะเห็ด, แปลงสาธิต
การทำนา, แปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ, โรงเรือนเลี้ยงสัตว์สวยงามและสัตว์เศรษฐกิจ, ธนาคารขยะ และธนาคารปุ๋ย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านสมาชิกนิคมฯ บางไทร และร่วมปล่อยปลาเบญจพรรณ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว  

                        นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ ๓๑๔ ไร่ โดยจัดสรรให้แก่ทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพจากการรบ จำนวน ๘๐ ครอบครัว ๆ ละประมาณ ๒.๕ ไร่ รวมทั้งได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ นิคมฯ บางไทร ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางปฏิบัติ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิต พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในนิคมฯ บางไทร 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองนิคมเกษตรกรรม ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เป็นอย่างดี อาทิ สื่อเหล่าทัพ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่อโซเชียลมีเดีย


ทำให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงอีกหนึ่งภารกิจขององค์การฯ ในการดูแลให้การสงเคราะห์ด้านการเกษตรให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก  และทหารนอกประจำการ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การฯ กับสื่อมวลชนให้เพิ่มมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ อย่างต่อเนื่องตลอดไป