NEWS

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดโครงการ “RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพ”

ในวันนี้ (๒ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๕.๐๐ น. พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานเปิดโครงการ “RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพ”  ซึ่งจัดโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก
ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

                       สำหรับโครงการวิ่งดังกล่าวเป็นการวิ่งเพื่อทหารผ่านศึก และส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้างองค์การฯ ลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การฯ และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างง่ายด้วยการเดินและวิ่ง เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และสร้างภูมิคุ้มกันโรค นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการกีฬาไปกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีพนักงาน ลูกจ้างองค์การฯ ลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การฯ นักวิ่ง นักกีฬา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีระยะทาง ๕ และ ๑๐ กิโลเมตร กำหนดเส้นทางวิ่งภายในสวนหลวง ร.๙

“วิ่ง..เพื่อผู้เสียสละ วิ่ง..เพื่อสุขภาพ วิ่ง..ได้บุญ RUN FOR HERO”