NEWSUncategorized

สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี และเพื่อนสมาชิก นำโดย ไลออน ศิริเพ็ญ วิจารณกุล นายกสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ปีบริหาร 2563-2564 พร้อมเลขาธิการ ไลออน ภัทรภร เฉลยจรรยา ท่านผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ดี ไลออน สุจิตรา เสริมบุญไพศาล ที่ปรึกษา และอดีตผู้ว่าการภาค 310 ดี ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ คุณเฉิน อี๋ จวิน ผู้อำนวยการฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย คุณธัญวลัย เดชเจริญจิรดา นายกสมาคมหอการค้าไต้หวัน นายกสโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย และสมาชิก ร่วมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยพลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย

  1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 800,000 บาท
  2. รถเข็นผู้ป่วย (wheelchair) จำนวน 5 คัน สโมสรไลออนส์ธนบุรี ให้การสนับสนุน
  3. เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 3 อัน ทางไลออน ศิริเพ็ญ วิจารณกุล ไลออน ภัทรภร เฉลยจรรยา และไลออน สุนีย์ เอกบัณฑิต ให้การสนับสนุน
  4. หน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ให้การสนับสนุน
    ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริการ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองสโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ ภาค 310 ดี ครบรอบ 30 ปี
 รายชื่อผู้บริจาคจำนวนเงิน
1.ล. ศิริเพ็ญ วิจารณกุล52,190
2.ล. สุพัตรา วิริยะธรางกูร5,000
3.สโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน ดี-ไทย 200,000
4.ล. ณริภา ศรีสว่างวัฒน์10,000
5.ล. ขนิษฐา นนทรีย์10,000
6.ล. สุจิตรา เสริมบุญไพศาล 5,000
7.ล. มงคล ธนปิยานนท์ & เลดี้วิมล10,000
8.ล. ชฎารัช ทวีสิน10,000
9.ล. จิตรีย์ รุ่งวิจิตร์ศิริ5,000
10.ล. ทองดี อักษรสุวรรณ100,000
11.ล. ศิริพร สุสมาวัตนะกุล55,000
12.ล. ธันยนันท์ นำพิทักษ์ชัยกุล5,000
13.ล. อารีนันท์ เดชไพบูลย์ธนกร10,000
14.ล. กิติดา ฐิติชูวงษ์10,000
15.ล. มลีวัลย์ จริยากูล3,000
16.ล. วิมล ลิมนิยกุล2,000
17.ล. พลตรีหญิง พจนารถ อมาตยกุล5,000
18.ล. ทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี1,000
19.ล. ภัทรภร เฉลยจรรยา2,000
20.ล. สมชาย ภูวจรูญกุล5,000
21.ล. จินดา มีประเสริฐสกุล5,000
22.ล. นันทนา แย้มวงษ์2,000
23.คุณสินี น้อยเจริญ5,000
24.ล. ขนิษฐา ปอวงศ์สว่าง1,000
25.ล. มนต์ชัย ศิริตันติธรรม5,000
26.ล. ศิริขวัญ จันทรางศุ5,000
27.ล. ศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย  5,000
28.ล. ฐานิศวร์ พณิชย์ปรีดากุล5,000
29.ล. สุนีย์ เอกบัณฑิต5,000
30.คุณส่องแสง ประสพเนตร3,000
31.คุณสิว์ญาณ์ สิงหเสนี1,000
32.คุณศันสนีย์ ส่งสัมพันธ์3,000
33.คุณสุรเดช-คุณสมพร วิจารณกุล10,200
34.ล. สิดาพร บุญเกิด1,000
35.ล. แสงจันทร์ เอี่ยมสระศรี  2,000
36.ล.ธนัญธร จิตมั่นไทยเจริญ  1,000
37.ล. กาจภณ เดชวัชรวงศ์  1,000
38.ล. อารมย์ สัตยวินิจ  2,000
39.ล. พละชัย ลาภสิริสวัสดิ์5,000
40.ล. พัฒนพงศ์ จันทร์อัมพร1,000
41.ล. ประหยัด อังคณาวิศัลย์1,000
42.ล. จินตนา จิตดำรงชัย1,000
43.ล. สาริศา เตชสุภัคนันท์2,000
44.ล. โสภา ธารดำรงค์1,000
45.ล. ดวงพร กิติชัยชนานนท์1,000
46.ล. อัญญิกา ตันศิริมาศ2,000
47.ล.สุดาศรี ชัยเศรษฐเสรี2,000
48.สโมสรไลออนส์สวัสดี3,000
49.สโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจนบุรี3,000
50.ล. ณิชภัคร นนทิสกุล  2,000
51.ล. ภัคธัชพงศ์ ธนาปิยะรักษ์  2,000
52.ล. วิษณุ ชิระนุรังษี10,000
53.ล. ธนพรรณ ศรีสุทธี10,000
54.ล. พรทิพย์ ชวศิริกุลฑล2,000
55.คุณผ่องพรรณ เหลืองอมรกุล3,000
56.ล. รสพร นิวาตวงศ์5,000
57.ล. สมบูรณ์ จรางเดช2,000
58.ล. ปราณี จรางเดช2,000
59.นายสิทธิพงศ์ จรางเดช1,000
60.นางสาวธิตินันต์ จรางเดช1,000
61.นางสาวปิยศิริ จรางเดช1,000
62.นางสาวภคพร จรางเดช1,000
63.นางสาวชนิศา จรางเดช1,000
64.ล. ร.ต.ท.อังคาร เนตรเจริญศิริสุข1,000
65.ล. ยาใจ ศิริตันติธรรม1,000
66.ล. ปราณี สุวรรณเมธาจารย์1,000
67.ล. บุญส่ง นิ่มศรีตระกูล1,000
68.ล. ภากมล  สุรศักดิ์ศิลป1,000
69.MAY THU THU SOE1,000
70.ล. พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์2,000
71.ล. อัญรินทร์ จงเลิศนิรันดร์1,000
72.ล. ประสิทธิ์ โวหเกียรติ1,000
73.สโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพ4,000
74.ล. ชัยวัฒน์ มหัตถนาพาณิช3,000
75.ล. ชลกร มหาปิยศิลป์2,000
76.สโมสรไลออนส์สีลม กรุงเทพ3,000
77.ล. กำพล เชียงไชยวงศ์3,000
78.คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์1,000
79.นางขาเฮี้ยง แซ่อึ้ง10,000
80.คุณปภังกร-คุณนิตยา ศรีสว่างโชค2,000
81.ล. ดร.เพริศแพรว วงศ์วุฒิกุลธร1,000
82.ล. ณฐพรรณ อำไพ ส.นครหลวง1,000
83.คุณสุวัชรีช์ เจียรวนนท์5,000
84.คุณสุจรรยา มงคลรัตนาภรณ์1,000
85.คุณธาริกา มงคลสุข1,000
86.คุณมัจฉรี โอสถานนท์1,000
87.ล. กิริยา ด่านสุวรรณดำรง1,000
88.คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช1,000
89.คุณบัณพร เอี่ยมอมรพันธ์1,000
90.ล. มณทิพย์ เทพวารินทรามาศ2,000
91.ล. กมลลักษณ์ กุลบดีวิสุทธิ์2,000
92.คุณธารฤดี วงศ์วาร1,000
93.คุณศรินลักษณ์ เกียรติยศเจริญ2,000
94.คุณยุราพร เพิ่มเพียร1,000
95.คุณสุรชัย วิโรจน์จินดาพันธ์1,000
96.ล. กฤชศรัย ผลเนืองมา1,000
97.สโมสรไลออนส์จอมทอง กรุงเทพ80,000