NEWSUncategorized

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถานประกอบการ SHA Plus จำนวน 22 แห่ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างสถานประกอบการ SHA Plus จำนวน 22 แห่ง กับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลปากช่องนานาโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โรงพยาบาลป แพทย์ 1 และ 2 โรงพยาบาลราชสีมาโฮสปิทอล โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และพิธีมอบสัญลักษณ์ SHA plus ให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 40 ราย โดยมีนายชรินทร์ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU และมอบตราสัญลักษณ์ Sha Plus ณ โรงแรมแคนทารีโคราช