ATTRACTIONSNEWSUncategorized

“ดินแดนแห่งดวงดาว อลังการดาวบนดิน”งานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาสหนึ่งเดียวในไทย กับกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

ททท. สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ดาวเทศกำลคริสต์มาส กลุ่มจังหวัดสนุก ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำ

ทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า จึงมีการริเริ่มประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาส

เพื่อระลึกถึงและแสดงถึงความเชื่อความศรัทธา ของการส่งมอบความสุข ความรื่นเริง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยจะพบกับงานเทศกาลที่มีหนึ่งเดียวในไทย อาทิ

– งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 ระหว่าง

วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร ช็อป ชิม

ซื้อสินค้า บนถนนคนเดินชมดาว และ

งานสีสันแห่งหนองหาร ครั้งแรกกับการ

แ ห่ ด า ว ค ริส ต์ม า ส ท า ง น้ำ

ณ บริเวณ ท่าเรือ ท่าแร่ highlight

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 พบกับความอลังการของขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาสกว่า

30 ขบวน ร่วมด้วยขบวนซานต้า และเหล่านางฟ้าตัวน้อย แห่รอบชุมชนบ้านท่าแร่

รวมทั้งขบวนแห่ดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ) และ highlight ในวันที่

25 ธันวาคม 2564 ชมขบวนแห่ดาวใหญ่คริสต์มาสนับร้อยดวงที่แห่รอบเมือง

สิ้นสุดขบวนที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง เขตเทศบาลนครสกลนคร

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

– ในวันที่ 24 ธันวำคม 2564 พบกับขบวนแห่ดำวคริสต์มำส ของจังหวัดนครพนม

โดยเริ่มขบวนแห่จากโบสถ์นักบุญอันนาหนองแสง ถนนสุนทรวิจิตร ถึง ศาลาแสง

สิงแก้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Nakhonphanom Winter Festival ตอน Winter

of Memories ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565

ณ บริเวณริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร ถึง หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

– งานเทศกาลคริสต์มาสแห่ดาววัดสองคอน Magical Of Songkhon ประจำปี 2564 ระหว่ำงวันที่ 24 – 26

ธันวาคม 2564 highlight คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 พบกับขบวนรถแห่ดาวกว่า 20 คัน ณ สักการะสถานพระมารดาแห่ง

มรณสักขีวัดสองคอน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดำหาร โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่ำวทิ้งท้าย ขอเชิญชวน

นักท่องเที่ยวเดินทางมำร่วมเฉลิมฉลองเทศกำลศริสต์มาสในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก มำสัมผัสกับดินแดนแห่งดวงดาว ชื่นชมความ

งดงามของขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาส และอยากให้งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวส่งท้ายปี