NEWS

สำนักงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด”

สำนักงานจังหวัดตาก จัดพิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีของจังหวัดตาก 9 อำเภอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Tak Me More ตากมีอะไรมากกว่าที่คิด’ ณ สวนสุขภาพกาดโฮ้งต้า อำเภอแม่ระมาด และสวนสุขภาพเทศบาล ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เวลา 17.00 น.

                                                 โดยโครงการฯ ดำเนินการจัดงานทั้งหมด 9 ครั้ง ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก, อำเภอสามเงา, อำเภออุ้มผาง, อำเภอวังเจ้า, อำเภอแม่สอด, อำเภอแม่ระมาด, อำเภอท่าสองยาง, อำเภอบ้านตาก และอำเภอพบพระ