NEWS

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม
เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2565  โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต
เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาค
กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง

         ปัจจุบันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 57 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประเทศและภาคเอกชน
รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านการแพทย์ มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย
อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริการดวงตา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ดวงตาได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปริมาณดวงตาที่จัดเก็บได้ลดลงเป็นอย่างมาก ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ๆ ในการจัดหาและบริการดวงตา โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วย (TCWN) เพื่อเพิ่มจำนวนการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) นอกจากนั้นยังจัดทำโครงการ“ดวงตาสดใสใกล้บ้าน” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาดวงตาบริจาคให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา
เพิ่มมากขึ้น       

            ข้อมูลศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการ
ปลูกถ่ายกระจกตา จำนวน 17,699 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา (สะสม) จำนวน 16,137 ราย
และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา (สะสม) จำนวน 1,489,930 ราย โดยจัดเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน
รอปลูกถ่ายกระจกตาประมาณ 3,000 รายต่อปี แต่มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเพียง 800 รายต่อปี
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ยังมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษา
อย่างดีที่สุดในท่ามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป

            การจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เป็นกิจกรรมสำคัญที่ศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2565 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้มีการมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยเหลือภารกิจของศูนย์ดวงตาดวงตาสภากาชาดไทย และงดการเชิญทายาทของผู้อุทิศดวงตาเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลฯ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทรศัพท์. 02 256 4039-40
(ในเวลาราชการ) และร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตากับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผ่านเว็บไซต์ https://eyebankthai.redcross.or.th หรือสแกน QR Code ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สแกน QR Code
เพื่อร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา