Uncategorized

 Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 งานศิลป์ บนเกาะเกร็ดให้เป็น แกลลอรี่ที่มีชีวิต ด้วยแนวคิด“จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน” Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 

 เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ด้วยภาพลักษณ์ เกาะแห่งศิลปะและงานคราฟท์ ด้วยคณะศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวม 80 คน จาก 7 ประเทศ ร่วมรังสรรค์งานศิลป์ บนเกาะเกร็ดให้เป็น แกลลอรี่ที่มีชีวิต ด้วยแนวคิด“จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน” ภายใต้ชื่อ Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์นี้ 

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยความสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ที่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมริมสายน้าเจ้าพระยา และกาหนดแนวทางการพัฒนามุ่งสู่การเป็น เมืองน่าอยู่” ตามสโลแกน “วิถีน้า วิถีนนท์” ที่ยังคงวิถีไทยชนบทคู่ขนานไปกับการพัฒนาเมือง ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เกาะเกร็ด” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่หลายหลาย มีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และงานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ จึงได้ร่วมกันจัดงาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ขึ้น ซึ่งเป็นงานเดียวที่ระดมศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งของประเทศไทย และศิลปินจากต่างประเทศ ราว 80 คน จาก 7 ประเทศ เข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่างๆ บนเกาะเกร็ด โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ การจัดแสดงผลงานศิลปะและงานคราฟท์ในรูปแบบงานเซรามิค การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อถ่ายทอดศาสตร์และองค์ความรู้จากศิลปินที่มาร่วมงาน สู่เยาวชนทั้งจากมหาวิทยาลัยและนักเรียนในท้องถิ่น รวมทั้งการจัด Craft Clinic เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผสมผสานองค์ความรู้กับความชานาญเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านศิลปะ และหัตถกรรมท้องถิ่นของเกาะเกร็ดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดไปให้เป็น Soft Power ในอนาคต ส่งผลดีต่อการกระจายรายได้สู่ฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน” (From Local To Global) กาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

 งานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อานวยการ ททท.สานักงานกรุงเทพมหานคร และดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ณ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี มีนโยบาย “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City) ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญในเรื่องการพัฒนาจังหวัด ได้แก่ เศรษฐกิจดี, สะดวกดี, สะอาดดี, ปลอดภัยดี, สิ่งแวดล้อมดีและคุณภาพชีวิตดี เพื่อสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีได้อีกด้วย ในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีมีความโดดเด่นในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมสายน้า เป็นชนบทติดเมือง ที่มีเสน่ห์และเป็นธรรมชาติ ตลอดริมแม่น้าเจ้าพระยาและลาคลองหลายสาย ภายใต้สโลแกนที่ว่า “วิถีน้า วิถีนนท์” นอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นในด้านการเป็นสวนผลไม้ในระดับมูลค่าสูง เช่น ทุเรียนนนท์ ที่สร้างรายได้ให้ชาวสวนมาอย่างยาวนาน ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของทุเรียนไทย ในเชิงสังคมก็ยังมี ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่สืบทอดวัฒนธรรมที่งดงาม มีความแตกต่างอย่างกลมกลืนอยู่ในสังคม อย่างทัดเทียมและเป็นสุข ก่อเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จะสามารถช่วยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในจังหวัด และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ตัวแทนที่เป็นภาพสะท้อนความโดดเด่นในทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของนนทบุรี ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ “เกาะเกร็ด” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และมีความสาคัญของจังหวัดนนทบุรี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยู่ใม่ไกลกรุงเทพ แต่งดงามด้วยทัศนียภาพของแม่น้าเจ้าพระยาที่ถูกขุดขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางลัดจนดูเหมือนโอบกอดเกาะเล็กๆ แห่งนี้ไว้ มีโบราณสถานและวัดวาอารามที่น่าสนใจ หลายแห่ง เช่น วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดศาลากุน วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดป่าเลไลยก์ เป็นต้น 

เกาะเกร็ด ในวันนี้ จึงยังคงความเป็นวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไว้ มีสินค้าพื้นบ้านที่เป็นผลผลิตของคนบนเกาะเกร็ด ซึ่งถือว่าเป็น Local Craft หรือหัตถศิลป์ท้องถิ่นหลายอย่าง เช่น การทาเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัด มีการแตกหน่อ ต่อยอด เป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ บางรายพัฒนาเป็นสินค้ามูลค่าสูง และเป็นสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนั้นยังมีการเพ้นท์ผ้าบาติกโดยชุมชน การเพ้นท์หัวโขน เป็นต้น ซึ่งช่วยสร้างสีสันให้เกาะเกร็ดอีกด้วย ในนามของจังหวัดนนทบุรี ดิฉันเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงาน ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแข็งขัน เพื่อร่วมกันจัดงาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเกาะเกร็ดเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อเกาะเกร็ดในหลายมิติพร้อมๆกัน และเป็นการส่งเสริมให้เกาะเกร็ดมีภาพลักษณ์ในด้านการเป็นแหล่งศิลปหัตถกรรมที่น่าสนใจ มากยิ่งขึ้น พัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดเป็น Soft Power ได้ในอนาคต จังหวัดนนทบุรี จึงได้ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะประสบความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ผ่านมาได้ดาเนินการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผ่านกิจกรรม Kmutnb Art And Design Workshop International ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาแล้ว 8 ครั้ง โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ด้วยแนวคิด From Local To Global “จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน” โดยในปีนี้เราย้ายมาจัดที่เกาะเกร็ด ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา ในระดับที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดนนทบุรี สาหรับกิจกรรมในปีนี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มกิจกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การจัดแสดงผลงานศิลปะ จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติที่เข้าร่วมงาน โดยในปีนี้ Theme หลักจะเน้นที่การจัดแสดงงาน Ceramic กลุ่มที่ 2 การทา Work Shop ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในท้องถิ่น อาทิ การทาผ้าบาติกด้วยเจลเย็น การทาเครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ การทากระถางจากเศษวัสดุจากทางเกษตรนนทบุรี กลุ่มที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น หรือ Craft Clinic เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและเรียนรู้ ซึมซับองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งสองทาง สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น มุ่งหวังให้สินค้าหัตถกรรมของท้องถิ่นเกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ทั้งในเชิงรูปแบบและคุณภาพ สร้างรายได้และกระจายโอกาส ได้มากยิ่งขึ้น 

นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี

นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี เล็งเห็นความสาคัญถึงกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้การท่องเที่ยว ของเกาะเกร็ด และจังหวัดนนทบุรีให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น แสวงหาโอกาสใหม่ๆให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี จึงได้เป็นแกนนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ย้ายสถานที่จัดงานมาจัดบนเกาะเกร็ดแห่งนี้ ผมขอเรียนว่า การจัดงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสิ่งที่ท้าทายมาก เนื่องจากต้องปรับกิจกรรมและสถานที่ให้สอดคล้องต้องกัน แต่พวกเราทีมงานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี เห็นว่า นี่คือโอกาสในการส่งเสริมให้ผู้คนภายนอก ได้รู้จักเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในแง่มุมใหม่ๆมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็นแหล่งชมงานศิลปะในรูปแบบ ที่เรียกว่า Art and Craft นั่นเอง 

กิจกรรมภายในงาน นอกจากการจัดแสดงงานศิลปะ การทาเวิร์คช้อป และการทาคราฟคลินิก จากบรรดาศิลปินทั้งจากในและต่างประเทศที่ได้รับทราบแล้ว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและนนทบุรี โดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนนทบุรี ก็ยังจัดบูทจาหน่ายอาหารท้องถิ่นและอาหารอร่อยจากร้านค้า ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อาหารที่น่าสนใจ อาทิ ปลาร้าหลนกะทิ แกงเลียงหน่อกะลา ยาผักกูดหน่อกะลา ผัดไทยกุ้งสด พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการออกบูธจาหน่ายสินค้าท้องถิ่น สินค้าชุมชน ที่จะช่วยให้เกิด การขับเคลื่อนและกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดนนทบุรีมากยิ่งขึ้น โดยความสนับสนุนจากพัฒนาการอาเภอปากเกร็ดและเกษตรอาเภอปากเกร็ด นอกจากนั้นยังเปิดคอร์สสอนการทากาแฟให้แก่น้องๆนักเรียน โรงเรียน …. ฟรี ตลอด 3 วัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคต สาหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ก็สามารถสมัครเข้าเรียนฟรีล่วงหน้าได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเพื่อให้งานนี้ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวด้วย สมาคมฯ จึงจัดทา อาร์ตเพลย์กราวด์ (The Art Playground) เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ 

ให้นักท่องเที่ยวได้ปลดปล่อยจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยการทาผ้าบาติกผืนเดียวในโลก ออกแบบและทาด้วยตนเอง D.I.Y. ในราคาพิเศษ เป็นการทาผ้าบาติกด้วยการเขียนลายด้วยเจลเย็น ไม่ต้องต้มหลอมละลายเทียนก่อนเขียน หรือนาไปต้มเมื่อระบายสีเสร็จ เพราะเจลเย็นนี้ สามารถซักออกได้ จึงลดขั้นตอน ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผมขอขอบคุณจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ชมรมฯ และหน่วยงานหลายๆภาคส่วน รวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อานวยการ ททท.สานักงานกรุงเทพมหานคร

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อานวยการ ททท.สานักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ททท. สานักงานกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างให้ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ด้วยการเปิดมุมมองใหม่ เน้นจุดขายในด้านหัตถศิลป์ ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น จึงให้ความสนับสนุนหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันจัด Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เกาะเกร็ดนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี มีภาพลักษณ์ ที่ผสมผสานอย่างลงตัวในด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ สิ่งธรรมชาติที่แวดล้อมรอบเกาะเกร็ด ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และมีธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไว้คอยให้บริการจานวนมาก แม้เกาะเกร็ดได้ผ่านยุคที่รุ่งโรจน์สูงสุด มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจานวนมาก แต่ภายหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง จาเป็นต้องเร่งปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ททท.มองเห็นว่า งานคราฟ หรือ หัตถศิลป์ของเกาะเกร็ด มีความโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาเครื่องปั้นดินเผาที่มีฝีมือประณีตสืบทอดมายาวนาน ดังจะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์ของวัดปรมัยยิกาวาส ที่จัดแสดงเรื่องราวของงานหัตถศิลป์ของท้องถิ่น จนมาถึงปัจจุบันนี้ ที่กลายเป็นทั้งสินค้าชุมชนและถูกนาไป ต่อยอดเป็นสินค้าในระดับไฮเอนด์ นอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นกิจกรรม D.I.Y. ที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มากไปกว่านั้นก็ยังมีงานคราฟท์อีกหลายอย่าง ทั้งการทาผ้าบาติก การเขียนสีหัวโขน เป็นต้น เราจึงมองว่าเกาะเกร็ดเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และงาน Art and Craft ที่โดดเด่น และเหมาะสมที่จะสร้างสรรค์ให้เป็น “แกลเลอรี่ที่มีชีวิต” ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และต่างชาติเดินทางมาสัมผัสและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

การจัดงาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการกันอย่างลงตัว ระหว่างการใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้คนในท้องถิ่น พร้อมกับสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้แก่เกาะเกร็ด ในด้านงานศิลปะ Art and Craft นาไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด นนทบุรี อีกครั้ง ในส่วนของ ททท.สานักงานกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้งานเป็นที่รับรู้และสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างภาพจาใหม่ๆให้เกาะเกร็ดกลับมาสดใสมีชีวิตชีวา อีกครั้ง ขอขอบคุณผู้ริเริ่ม ผู้ดาเนินการ ผู้สนับสนุนทุกท่าน และขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ ให้เป็นที่ทราบโดยแพร่หลาย ขอบคุณครับ 

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรม ขอเรียนให้ทราบว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่จะมีการรวมตัวของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงหลากหลายสาขาจากต่างประเทศ และในประเทศไทย เข้าร่วมงาน จานวนมากถึง 80 คน จาก 7 ประเทศ ในส่วนของศิลปินต่างประเทศที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขานั้น อาจจะมีหลายคนที่เป็นที่คุ้นหูหรือเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น Keng Leong Tan จากประเทศมาเลเซีย Goutam Das จากประเทศอินเดีย และ Steve Elliott จากประเทศอังกฤษ ส่วนศิลปินไทยนอกจาก ผมเองก็ยังมีศิลปินอีกหลายท่าน ที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคย อย่างเช่น สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) พ.ศ. 2550 การจัดกิจกรรม ในเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ เป็นการจัดในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดนนทบุรี นอกจาก จะทาให้การดาเนินงานในเรื่องของการทาเวิร์คช็อปลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยแล้ว ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่กิจกรรมนี้จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีให้ศิลปินชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจถึงพี่น้องประชาชน และศิลปินในท้องถิ่นเกาะเกร็ดด้วยเช่นกัน 

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจเดินทางมาเที่ยวงาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-20.00 น. หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ททท.สานักงานกรุงเทพมหานคร : TAT Bangkok Office