Day: March 3, 2023

NEWS

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตา เส้นทางจังหวัดนครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับทัวร์คุณชายดอทคอม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริม  การท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตา เส้นทางจังหวัดนครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี โดยมีลักษณะเป็นการจัดรายการ    นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นสมาชิกจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทย พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวจิตอาสาที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้พิการทางสายตา  ในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนำเที่ยวดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับรู้ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละจังหวัด รวมทั้งค้นหาความสุข/ประสบการณ์ที่ได้รับจาก  การท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้ ททท. ยังมุ่งหวังที่จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การลดขยะภายในองค์กร, การผลิตสิ่งของที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การทำกิจกรรมลดโลกร้อน, ตลอดจนการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มพิเศษและในอนาคต

Read More