Uncategorized

องค์การสงเคราะห์ทหารผ.านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ในวันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗) องค3การสงเคราะห3ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในด้านการให้การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึก ครอบครัว
ทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ในช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และคณะสื่อมวลชน
เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้นที่ ๒ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

หลังจากนั้น คณะสื่อมวลชนได้รับชมวีดิทัศน์ภารกิจและการดำเนินงานของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ไตเทียม ณ อาคาร ๑ ชั้นที่ ๓ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ต่อจากนั้นได้ไปเยี่ยมชม
ศูนย์อายุรวัฒน์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้นที่ ๙ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และเยี่ยมชม
กิจกรรมบำบัดของทหารผ่านศึก ณ บริเวณห้องศิลปะประดิษฐ3ไทย – โอชิเอะ ศูนย3กิจกรรมบำบัดและฝึกอาชีพ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร ๒ ชั้นที่ ๒ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ในช่วงกลางวันได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่สื่อมวลชน โดย ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก กล่าวต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังได้มอบของรางวัลรวมทั้งร่วมกิจกรรม
สันทนาการ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่สื่อมวลชน ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ ด้วยดีเสมอมา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมการดำเนินงานในด้านการ
ให้การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
อาทิ สื่อเหล่าทัพ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และโซเชียลมีเดีย ทำให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงอีกหนึ่งภารกิจ
ขององค3การฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การฯ กับสื่อมวลชนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
การเอื้อประโยชน์ต่อการให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ
อย่างต่อเนื่องตลอดไป